Logo
Logo

VEDTÆGTER FOR ÆRØ CLUB for HUNDEEJERE

Ærø Hundeklub

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Ærø Club for Hundeejere” i daglig tale ”Ærø Hundeklub”.

Foreningens hjemsted er Ærø Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at samle hundeinteresserede personer for at skabe de bedste forudsætninger for udvikling af hundens evner og færdigheder. Ved brug af positiv træning og indlæring arbejder foreningen på at uddanne medlemmerne i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med hunde. Den positive indlæring af hunden har til formål at give hunde et aktivt og indholdsrigt liv, tilgodese hundes behov og socialisering, samt fremme og forbedre vilkårene for hunde generelt. Foreningen tager afstand fra afstraffelse af hunde både fysisk og mentalt.

Foreningen har også til formål at sikre, at foreningens hundetrænere har den nødvendige viden og færdighed til opfyldelse af foreningens formål.

Foreningens formål er desuden at tilbyde hundeinteresserede mulighed for gennem medlemskabet af foreningen at dyrke disse aktiviteter og med udgangspunkt i hundearbejde at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

§ 3 Medlemskab og hundetræning

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål og som har betalt kontingent, kan optages som medlem.

Et medlem har ret til at få tilføjet én navngiven person, som sekundær hundefører, der har ret til at deltage i hundetræningen. Hvis den sekundære hundefører deltager i hundetræning med en anden hund, end den medlemmet gør, skal den sekundære hundefører betale fuldt kontingent og være selvstændigt medlem af foreningen.

Hundetræning

For at deltage i hundetræning skal hundeføreren være mindst 13 år, og have følgeskab af sin værge ved træningen.

Alle hundefører, der deltager i hundetræning, skal have en lovpligtig hundeforsikring for deres hund. Forsikringen skal svare til en udvidet hundeforsikring.

Hvis en hundefører udviser utilbørlig opførsel til hundetræning, eller dennes hund viser sig uegnet til træning eller omgang med andre hunde, kan træneren bortvise medlemmet fra banen.

Eksklusion

Hvis et medlem eller dennes sekundære hundefører groft overtræder foreningens vedtægter eller er i kontingentrestance, og bestyrelsen allerede har givet medlemmet advarsler og irettesættelser, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske til foreningens formand, kasserer eller sekretær.

§ 4 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen indkalder skriftligt via e-mail generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen med dagsordenen offentliggøres samtidigt på foreningens hjemmeside. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 28. februar. Generalforsamlingen kan udsættes af bestyrelsen, hvis det vurderes at det ikke er muligt/sikkert at afholde den.

Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Årsberetningen ved formanden

4. Årsregnskab og budget samt godkendelse heraf

5. Årligt kontingent og træningsgebyr samt godkendelse heraf

6. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet til formanden senest en uge før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg 2 revisorer og én revisorsuppleant

10. Eventuelt - der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt

Stemmeret og beslutninger

Alle medlemmer der ikke er i restance, har stemmeret.

Et medlem har ret til at medbringe den sekundære hundefører til generalforsamlingen. Den sekundære hundefører har ikke tale- eller stemmeret på generalforsamlingen.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med

undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af generalforsamlingen eller bestyrelsen forlanger det.

Blanke stemmer medregnes ikke.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Referat af generalforsamlingen

Referat af generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom til formanden. Begæringen fra medlemmerne skal være skriftlig via e-mail og indeholde en angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt hvilke forslag der er sat under afstemning.

Bestyrelsen indkalder skriftligt via e-mail til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen med dagsordenen offentliggøres samtidigt på foreningens hjemmeside.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens fremsættelse.

Blanke stemmer medregnes ikke.

§ 6 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

3 medlemmer vælges i ulige årstal og 2 medlemmer vælges i lige årstal. Alle vælges for en 2-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, og sekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter (førstesuppleant og anden suppleant), der kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.

Suppleanten indtræder i bestyrelsen når et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen, eller hvis et bestyrelsesmedlem til stadighed ikke deltager i bestyrelsesmøderne. Suppleanten indtræder for den valgperiode, som det fratrådte bestyrelsesmedlem havde.

Bestyrelsesmøde indkaldes skriftligt via e-mail af formanden og afholdes efter behov, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Dagsorden til bestyrelsesmødet offentliggøres på foreningen hjemmeside.

Der føres beslutningsreferat over trufne beslutninger, der offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg.

Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i overensstemmelse med foreningens formål. Kontorhold dækkes af foreningen.

Genvalg kan finde sted.

§ 7 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan godkende, at formanden og/eller kassereren, hver for sig, kan råde over dankort, netbank, MobilePay eller andre elektroniske betalingsformer. Sekretæren har netbanks adgang uden tegningsret.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves godkendelse og underskrift af den samlede bestyrelse og efterfølgende godkendelse af generalforsamlingen. Ved dispositioner til en værdi over 15.000, - kr. kræves godkendelse og underskrift af tegningsberettigede.

§ 8 Kontingent og træningsgebyrer

Medlemskontingenter og træningsgebyrer godkendes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Træningsgebyret er tilknyttet hunden og giver adgang til træning på de hold, der fremgår af foreningens holdplan. Hvis et medlem har flere hunde, betales træningsgebyr for hver hund, der deltager i hundetræning.

Trænere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og andre frivillige, der ikke aflønnes, er fri for kontingent og træningsgebyrer, da disse medlemmer yder et stort arbejde i foreningen, som værdisættes og regnes for medlemmets betaling til foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

Blanke stemmer medregnes ikke.

§ 10 Regnskab og økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab med kommende års budget offentliggøres på hjemmesiden efter godkendelse af generalforsamlingen.

Regnskaber og bilag skal gemmes mindst 5 år efter generalforsamlingens godkendelse.

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11 Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal referat af denne generalforsamling tilsendes alle medlemmer på e-mail senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling minimum 4 uger efter første generalforsamling.

Blanke stemmer medregnes ikke.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til hundefremmende arbejde/forening, der besluttes af generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamling d. 21-02-2022

Hvis du ønsker vedtægterne som et dokumenet venligt kontakt formanden og de vil blive sendt via mail

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE